MASTERBATCH (เม็ดสีเข้มข้น)

เม็ดสีเข้มข้นง่ายต่อการใช้งานต่างจาก (Compound) คือ ต้องทำการผสม Masterbatch กับเม็ดพลาสติกในอัตราส่วนที่กำหนดให้ สะดวกในการใช้งาน ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ สามารถทำได้หลากหลายชนิดของพลาสติกและหลากหลายเฉดสี เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง