ENTIRETY

PRODUCTS

เราเป็นผู้ผลิตสีผสมพลาสติก และ Additive ที่ใช้กับพลาสติกในรูปแบบของสีผง (Dry Blend) สีเม็ด (Masterbatch) และเม็ดสี (Compound) เรามีทุกเฉดสีตามความต้องการของลูกค้า สามารถใช้กับพลาสติกได้หลากหลายชนิดกับงานที่หลากหลายกลุ่ม

ABOUT US


GALLERY

ENTIRETY

WORKS

Entirety Supply Co.,Ltd. ได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจหลากหลายกลุ่มทั้ง ผู้ผลิตสายไฟฟ้า ผู้ผลิตกล่องแบตเตอรี่ ผู้ผลิตงานของ Stanley ผู้ผลิต PC Poly ผู้ผลิต Packaging ผู้ผลิตชิ้นงานของเล่นส่งออก ผู้ผลิตของใช้ในบ้าน เป็นต้น ปัจจุบันเรายังคงมุ่งมั่น พัฒนา และใส่ใจในทุกบริการเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าต่อไป

ENTIRETY

WHERE ARE WE ?

บริษัท เอนไทร์ตี้ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่ 317 ม.1 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่) โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 109/76-77 หมู่1 ต.บางสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

MORE US