บริษัท โกลบอล พลาสท์ จำกัด

GLOBAL PLAST LTD.

ผลิต Packing / Cosmetic Packing